Allmänna villkor | Langbird

Laddar...

Allmänna villkor

1. Bakgrund

1.1 Språkplattformen Langbird drivs av företaget Langbird AB (nedan kallat ”Langbird AB”), med huvudkontor på Slagbjörnsgatan 9, 722 45 VÄSTERÅS, på domänen www.langbird.com. Språkplattformen Langbird är ett webbaserat system (nedan kallat ”Langbird”), för att lära sig främmande språk. Langbird nås via webbläsare eller via nedladdningsbara appar installerade på enheter med operativsystemen Android, iOS eller Windows.

1.2 När du registrerar dig på Langbird eller börjar använda gratisinnehåll samtycker du (nedan kallad ”användaren”) till dessa allmänna villkor. Avtalet mellan användaren och Langbird AB inleds när registreringen är genomförd eller när du klickar på en knapp på "välkommen"-skärmen. Läs igenom dessa villkor noga. De utgör den rättsliga ramen för användningen av Langbird.

1.3 Langbird erbjuder en del funktioner och innehåll gratis. En del tjänster erbjuds mot betalning. När det rör sig om betaltjänster anges detta tydligt och klart på domänen www.langbird.com. Kostnader uppstår aldrig för användaren utan att detta uttryckligen anges. Det tas aldrig ut någon avgift för begränsad användning eller för registrering. Langbird riktar sig uteslutande till privatpersoner eller slutanvändare och det är bara de som kan registrera sig.

2. Sekretesspolicy

2.1 Langbird använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda Langbird bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

2.2 När du anger ditt namn och din e-post för att registrera ett konto samtycker du till att ta emot nyhetsbrev från Langbird. Du kan när som helst sluta få nyhetsbrev genom att avaktivera nyhetsbrev i dina kontoinställningar. När du loggar in med Facebook eller Google hämtas information om ditt namn och din e-post från ditt konto hos Facebook eller Google och används på samma sätt som när du matar in informationen direkt.

2.3 Langbird AB lagrar dina personuppgifter i sitt användarregister i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och begära att de uppdateras eller raderas från registret.

2.4 Personliga data tillhandahålls av dig själv eller av externa tjänsteleverantörer som exempelvis Facebook eller Google när du loggar in med ett konto hos en sådan leverantör i enlighet med gällande lagstiftning. Langbird AB kan visa och överföra sådana personliga data utanför EU/EEA inom ramen för gällande lagstiftning exempelvis av tekniska orsaker. Personliga data kan lagras på servrar hos externa tjänsteleverantörer som kan behandla data på uppdrag av Langbird AB. All överförsel av personliga data sker enligt Allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) och all tillämplig tvingande lagstiftning, som kan förändras från tid till tid. Langbird AB försäkrar att tillräckliga tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder implementeras i organisationen. Användningen av personliga data begränsas till sådana personer som är behöriga att tillgå sådan data i enlighet med deras organisatoriska roller och som omfattas av skyldigheter rörande konfidentialitet av sådana personliga data.

3. Definitioner

3.1 De allmänna affärsvillkoren gäller för alla icke-kommersiella användare av Langbird. Om avvikande eller kompletterande bestämmelser tillkommer vid avtalets ingående, gäller dessa endast om de skriftligen avtalats. De allmänna villkoren gäller för samtliga erbjudanden, vare sig de erbjuds gratis eller mot betalning.

4. Registrering och avtalets ingående

4.1 Varje användare får endast registrera sig en gång. Användaren förpliktar sig att fylla i alla fält i registreringsformuläret fullständigt och sanningsenligt. Användaren samtycker till att Langbird får publicera information som användaren uppger. Detta gäller exempelvis användarnamn, de språkversioner som valts, aktuella krediter, nuvarande kapitel, om användaren är online, registreringsdatum liksom andra frivilliga uppgifter, inklusive men inte begränsat till användarens profilbild.

4.2 Användaravtalet mellan användaren och Langbird AB reglerar tillgången till Langbird och anses ha ingåtts då användaren fyllt i registreringsinformationen och klickat på knappen för registrering och skapande av nytt konto. Grundavtalet som beskrivs i avsnitt 5. nedan ingås när Användaren klickar på en knapp på "välkommen"-skärmen. Inlogg med Apple är endast tillgänlig på enheter med iOS 13 och uppåt. Inlogg med Google är endast tillgängligt på webbsidan. Inlogg med Facebook och Langbird är tillgängligt både på mobila enheter och webbsidan.

4.3 Innan Användaren kan börja använda tjänster mot betalning måste Användaren ange en faktureringsadress och kreditkortsinformation. Användaren förpliktar sig att ange sådan information fullständigt och sanningsenligt i de formulär som finns för detta ändamål. Langbird AB kan när som helst begränsa eller förhindra tillgång till Langbird om felaktig information anges. När en fakturaadress och kreditkortsinformation angetts, kan kreditkortet debiteras när Användaren klickar på en "köp"-knapp. Fakturor för sådana transaktioner finns tillgängliga på skärmen "Dina fakturor" i Langbird.

4.4 De priser som anges på hemsidan tillhörande Langbird AB inkluderar gällande moms om inte annat anges.

4.5 Rättigheterna till Langbird och alla därtill hörande rättigheter, inklusive och utan begränsning varje immateriell rättighet är och förblir efter detta avtals ikraftträdande Langbird ABs exklusiva egendom.

4.6 Användaren accepterar att inte utan tillstånd försöka få åtkomst till annan persons konto genom inloggning eller att på annat sätt använda det.

4.7 Användaren accepterar att inte utan skriftligt tillstånd av Langbird AB överföra sitt användarkonto till annan person eller organisation.

4.8 Langbird AB förbehåller sig rätten att avlägsna eller spärra användarens användarnamn, förnamn, efternamn eller lösenordet om det anses att dessa är olämpliga eller skadar tredje mans rätt (särskilt men inte begränsat till varumärkesrätt).

5. Gratis användning av grundfunktioner (grundavtal)

5.1 Registreringen innebär inga kostnader för användaren. Användningen av de basfunktioner som Langbird erbjuder åt användaren för att denne ska kunna använda produkten är gratis.

5.2 Användaravtalet för åtkomst till basfunktionerna på Langbird (grundavtal) sluts utan angivande av särskild tidsperiod och kan av båda parter när som helst uppsägas, så länge som ett avtal med prenumeration inte har ingåtts. För att säga upp avtalet måste användaren skriftligen informera Langbird AB om detta. Om användaren har ingått i ett avtal med prenumeration, måste användaren först säga upp prenumerationen i enlighet med avsnitt 7 i villkoren. Det grundläggande avtalet kan därefter avslutas efter utgången av prenumerationsperioden genom tidigare nämnda metod.

5.3 Användarkontot raderas sedan basavtalet upphört. Efter avtalets upphörande kan användaren inte göra anspråk på det innehåll som han/hon utgivit eller överlåtit.

5.4 För att få obegränsad tillgång till alla funktioner tillkommer kostnader om detta framkommit och användaren särskilt beställt eller bokat sådana funktioner.

6. Tjänster och produkter med avgift (premiumavtal)

6.1 Langbird AB erbjuder avgiftsbelagda tjänster och produkter på hemsidan Langbird och i nedladdningsbara appar (”premiumavtal”).

6.2. Langbird AB kan erbjuda "specialerbjudanden". Om inte annat uttryckligen anges är sådana erbjudanden tillgängliga endast en gång per användare. Om ett specialerbjudande avslutas av Användaren, skall ett nytt ingående av ett likadant specialerbjudande av Användaren betraktas som att ett vanligt premiumavtal av den typ som motsvarar specialerbjudandet slutits.

7. Uppsägning och förlängning av avtalet

7.1 Vissa produkter eller tjänster kan beroende på typen av erbjudande tecknas som ett Premiumavtal. Priset för varje erbjudande anges före beställningen med övriga villkor enligt dessa Allmänna Villkor. Avtal som berör förvärv av Premiumprodukter ingås genom att man klickar på knappen ”Starta mitt Langbird Premium”. Langbird AB äger rätt att försöka belasta kreditkort igen ett obegränsat antal gånger och vid vilket tillfälle som helst om betalning nekas av kortets utställare. Langbird AB äger rätt att avsluta avtal när som helst om betalning nekas av kreditkortets utställare.

7.2 Premiumavtal är en prenumeration som kan avslutas när som helst utan uppsägningstid. Betalningen för prenumerationen ska erläggas varje månad efter slutandet av avtalet. Prenumerationen förlängs automatiskt varje månad, om inte Användaren säger upp sitt avtal. Även vid avtalets förlängning ska betalning erläggas i förskott. Alla avtal kan sägas upp fram till utgången av respektive löptid. Premiumavtal som ingås via Apple App Store eller Google Play Store ingås enligt de villkor som vid varje tillfälle gäller för dessa appbutiker och är i första hand avsedda för den enhet på vilken de ingås. För att synkronisera sådana abonnemang med övriga enheter behöver användaren logga in på Langbird på den enhet på vilken avtalet ingicks efter varje datum som avtalet förnyats.

7.3 Premiumavtal som ingås med en månad till lägre pris följer samma principer som Premiumavtal som ingås enligt punkt 7.2, frånsett att beloppet för den första månaden är lägre än för följande månader. Premiumavtal som ingås med en första betalning för flera månader följer samma principer som Premiumavtal som ingås enligt punkt 7.2. efter att den första betalningsperioden har löpt ut.

7.4 Uppsägning av Premiumavtal med prenumeration sker, i den mån det ingicks via www.langbird.com, per mejl till info@langbird.com eller via avsnittet ”Avsluta prenumeration” under ”Inställningar” på Langbird. Om användaren säger upp sitt basavtal i strid med punkt 5.2 om Premiumavtal med abonnemang kan Langbird inte längre användas. Abonnemanget kommer då inte att avslutas och Användaren kan fortsätta att ådra sig andra kostnader, om inte abonnemanget sägs upp separat, men på grund av uppsägningen av basavtalet kan det prenumererade innehållet inte längre nås. Det går inte att göra anspråk på återbetalning av några avgifter. Om avtalet sägs upp via "Avsluta Prenumeration" innan sista avtalsdagen kan inte användaren komma åt kontot under perioden efter avstängningen. Användaren kan då kontakta support via info@langbird.com för tillgång till kontot fram till sista avtalsdagen.

7.5 Annulleringen av premiumavtal med abonnemang som har ingåtts via App Store från Apple eller via Gooogle Play Store från Google, måste också genomföras via App Store från Apple eller via Google Play Store från Google, av tekniska skäl. Annulleringen måste utföras allra senast 48 timmar innan en förlängning av abonnemanget. Om användaren säger upp sitt basavtal i strid med punkt 5.2 om Premiumavtal med abonnemang kan Langbird inte längre användas. Abonnemanget kommer då inte att avslutas och det kan fortsätta att ådra sig andra kostnader, om inte abonnemanget sägs upp separat, men på grund av uppsägningen av basavtalet kan förloppet inte längre nås. Det går inte att göra anspråk på återbetalning av några avgifter.

7.6 Den aktuella avgiften för varje erbjudande framgår på den sida där avtalet startas genom att klicka på en knapp. Aktuella avgifter finns också tillgängliga under avsnittet "Prenumerationer" under "Inställningar" på Langbird. Langbird AB förbehåller sig rätten att ändra avgiften för Premiumavtal. Den ändrade avgiften gäller då från och med nästkommande period, förutsatt att Premiumavtalet inte sagts upp innan perioden löpt ut.

7.7 Langbird AB har rätt att fram till slutet av en avtalslöptid när som helst säga upp Premiumavtal utan angivande av skäl. Basavtal kan när som helst utan angivande av skäl sägas upp av Langbird AB.

7.8 Rätten till uppsägning av särskilda skäl förblir orörd.

8. Betalningssätt

8.1 Avgifter för Premiumtjänster ska alltid betalas i förskott.

8.2 Användaren kan utföra betalningen via de kreditkort han/hon angivit. Betalningarna genomförs via betaltjänsten "Stripe". Användaren godkänner att Langbird AB skickar instruktioner till det finansinstitut som utfärdat kortet för att dra betalningar från kortkontot i enlighet med dessa Allmänna Villkor.

8.3 Fakturor eller kvitton tillhandahålls i digital form och finns tillgängliga på sidan "Dina fakturor" i Langbird. Inga kvitton eller fakturor på papper utfärdas.

9. Ångerrätt för konsumenter

9.1 Konsument är varje fysisk person som ingår ett avtal för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Efterföljande annulleringsrätt gäller endast för konsumenter.

9.2 Ångerrätt (Annulleringsrätt). Du har rätt att inom 14 dagar annullera detta avtal. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet slöts. För att utöva din ångerrätt måste du genom ett skriftligt meddelande till oss (Langbird AB, Slagbjörnsgatan 9, 722 45 VÄSTERÅS, Sverige, tfn: +46 73 682 15 47, e-post: info@langbird.com), t.ex. med ett brev sänt med posten eller med e-post, meddela oss ditt beslut att återkalla detta avtal. För att behålla ångerfristen räcker det att du sänder meddelandet om att få utöva ångerrätten före ångerfristens utgång. Du har inte rätt till ångerrätten om du börjat använda tjänsten under ångerfristen.

9.3 Annulleringens följder. Om du återkallar detta avtal, måste vi snarast och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal inkom till oss återbetala alla inbetalningar som vi erhållit från dig. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, utom om något annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall kommer vi att begära några kostnader av dig på grund av denna återbetalning. Du har inte rätt till ångerrätten om du börjat använda tjänsten under ångerfristen.

10. Innehåll, ansvar och tillgänglighet

10.1 Langbird AB är angelägen om att alltid erbjuda dig bästa service när du använder Langbird. Langbird AB garanterar dock inte att tjänsten alltid är tillgänglig.

10.2 För denna tjänst använder Langbird AB sig av aktuell och allmänt använd teknik. För att i full utsträckning kunna utnyttja erbjudandet från Langbird AB måste även användaren kunna använda denna teknik (t.ex. aktuell browser-teknik, HTML 5 osv.) eller göra den användbar på sin dator (t.ex. aktivering av Java Script, cookies och pop-ups). Användning av äldre teknik eller teknik som inte är i allmänt bruk kan medföra att användaren inte i obegränsad mån blir i stånd att utnyttja tjänsterna hos Langbird AB.

10.3 Användaren förpliktar sig att inte kringgå säkerhetsfunktionerna på Langbird, att inte avaktivera dem eller på annat sätt störa dem. Detta gäller även servrar, mobila enheter eller andra enheter kopplade till Langbird som förhindrar, inskränker eller möjliggör användningen.

10.4 Användaren förpliktar sig att inte använda eller upprätta något automatiserat system, inklusive och utan begränsning ”robotar”, ”spiders” eller ”offline-läsare”, som på något sätt ingriper i Langbird så att fler meddelanden sänds på Langbird och/eller på servern tillhörande Langbird AB, än vad en fysisk person logiskt sett kan förväntas skapa under en jämförbar tidsperiod om han/hon använder sig av en traditionell webb-browser. Trots detta tillåter Langbird AB operatörer av offentliga sökmotorer att använda spiders, dock uteslutande och i nödvändig omfattning för att kopiera material från hemsidan för att skapa sökbara och offentligt tillgängliga hänvisningar, men inte att lagra eller arkivera sådana. Langbird AB förbehåller sig rätten att återkalla dessa undantag, antingen generellt eller i fråga om specifika fall. Användaren förpliktar sig att inte på något sätt samla information som kan identifiera personer, inkl. kontonamn, eller att använda kommunikationssystem på Langbird (t.ex. genom kommentarer eller e-post) för något som helst kommersiellt ändamål eller reklam. Användaren förpliktar sig att inte i reklamsyfte kontakta någon Langbird-användare. Vid användande av Langbird och i fråga om alla tillhörande tjänster, webbside-, mobil- och/eller serveranvändningar går användaren med på att iaktta alla gällande lagar och föreskrifter.

11. Upphovsrätt

11.1 Samtliga texter, bilder, och andra verk framställda av Langbird AB eller licensierade till Langbird AB av tredje part är skyddade genom upphovsrättslagen. Sådant skyddat innehåll får inte reproduceras, förändras eller publiceras på något sätt utan skriftligt medgivande från Langbird AB. Detta gäller inte när det uttryckligen rör sig om verk licensierade under Creative Commons-licens (CC) eller Wikimedia Commons.

11.2 Om användaren är en upphovsrättsinnehavare eller företrädare för en sådan med säte i USA eller dess territorier och anser att ett innehåll på Langbird skadar hans/hennes upphovsrätt kan han/hon lämna in en underrättelse enligt Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) med angivande av följande information i textform (för ytterligare information se 17 USC 512 (c)(3): (a) fysisk eller elektronisk underskrift av en person som har fullmakt att handla i den rättsinnehavares namn vars rätt sägs ha skadats; (b) beteckning av det enligt upphovsrätten skyddade verket som påstås vara föremål för upphovsrättsintrång eller, om det handlar om flera enligt upphovsrätten skyddade verk, en lista över sådana verk; (c) Beteckning på material som enligt uppgift lär ha utgjort ett upphovsrättsintrång, är föremål för sådant intrång som ska avlägsnas eller till vilket tillgången ska förhindras, med tillräcklig information om var detta material återfinns; (d) information som är tillräcklig för att göra det möjligt för Langbird AB att kontakta användaren, såsom adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress; (e) en deklaration att Användaren agerat i god tro att nämnda användning av verken inte tillåtits av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lagen, och (f) en deklaration att informationen i meddelandet är riktig och en försäkran under ed att användaren har rätt att företräda den upphovsrättsinnehavare på vars rättigheter påstås ha gjort rättsintrång. Samtliga DMCA-meddelanden, andra kommentarer, feedback, frågor till teknisk support och andra ämnen ska lämnas direkt till företaget (Langbird AB): info@langbird.com

11.3 Ljud som licencierats under CC BY3.0. (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode). Ljudfiler som licensierats under CCBY3.0 och deras licensgivande upphovsmän är slut på nivå-ljudet (Fanfare av freesound.org/bone666138), silvermedaljljudet (cheer 01.wav av freesound.org/Corsica_S), rätt och fel svar-ljuden (Game Sound Wrong.wav och Game Sound Correct.wav av freesound.org/Bertrof), slut på omgång-ljudet (320655__rhodesmas__level-up-01.mp3 av freesound.org/shinephoenixstormcrow), guldmedaljljudet (Ba-da-dum.wav av freesound.org/Simon_Lacelle), pokalljudet (clappy2.wav av freesound.org/themfish) och fyrverkeriljudet (Fireworks display 2 av freesound.org/waxsocks).

12. Innehåll förmedlat av användare

12.1 Inom ramen för användningen av Langbird erbjuder Langbird AB användare möjlighet av själv förmedla innehåll som skapats automatiskt eller som användaren själv har skapat. Detta gäller exempelvis bilder, text och information som kan delas på sociala media. Materialet överförs till Langbird AB som sedan kan göra det tillgängligt för allmänheten. Innan information får delas på sociala media måste Användaren registrera sig enligt avsnitt 4. ovan.

12.2 Användaren beviljar Langbird en till tid och rum oinskränkt, icke-uteslutande, avgiftsfri, överflyttningsbar rätt att öppet göra allt detta innehåll tillgängligt och modifiera det.

12.3 Langbird AB har alltid rätt att helt eller delvis radera eller spärra offentliggjort innehåll.

12.4 En förutsättning för förmedling av innehåll är korrekt registrering av ett användarkonto samt att användaren uppnått myndighetsåldern (i Sverige 18 år). Allt av användaren förmedlat och överlåtet innehåll ska förknippas med användarens eget konto och användarnamn.

12.5 Användaren ska själv tillse att tredje man inte kan missbruka uppgifter som registrerats av användaren. Användaren är i synnerhet skyldig att inte låta tredje man få tillgång till de användaruppgifter och kredituppgifter som registrerats av användaren i Langbird. Under risk att personligen hållas ansvarig, ansvarar Användaren vidare för följderna om Användaren inte tillser att det av användaren på Langbird inmatade innehållet är fritt från virus, maskar, trojaner eller andra program som skulle kunna påverka funktionen av Langbird, andra webbsidor eller andra användares datorer, utsätta dem för risker eller begränsa deras användning.

12.6 Användaren garanterar gentemot Langbird AB att innehållet får utnyttjas fritt och ej omfattas av tredje parts rättigheter, enligt vad som säges inom ramen för 12.2. Detta omfattar även alla personliga rättigheter till att avbilda, omnämna eller på annat sätt vidarebefordra innehållet som inbegriper tredje part. Det ankommer på användaren att själv undersöka om sådant material belastas av eller gör intrång i annan tillkommande rätt. Langbird AB saknar kännedom om och påtar sig inte något ansvar för sådana belastningar eller intrång.

12.7 Vid överträdelse av denna överenskommelse förbehåller sig Langbird AB rätten att utesluta användaren från sitt erbjudande. Användaren garanterar på sitt eget ansvar att se till att det av användaren inmatade innehållet inte bryter mot tillämpliga lagar, av myndigheterna fastställda bestämmelser, att det inte är pornografiskt, rasistiskt, sårande, på annat sätt strider mot god sed, eller bryter mot något av de villkor som kan finnas för publicering av sådant material på andra media via Langbird (exempelvis sociala media som Facebook, Google+ eller liknande).

12.8 De rättigheter som Langbird AB beviljats av användaren och de anspråk Langbird AB ställer på garantier och undantag från användaren samt undantag av garantier enligt ovan upphör inte när användarens nyttjanderätt avslutas.

13. Friskrivning

13.1 Langbird AB garanterar inte: (a) att Langbird uppfyller användarens behov; (b) att Langbird fungerar i kombination med annan hårdvara eller mjukvara; (c) att Langbird fungerar felfritt eller utan avbrott.

13.2 Användaren är ensam ansvarig för förluster eller skador som uppstår hos användaren, hos Langbird AB eller hos tredje part genom användningen av Langbird.

14. Skadestånd

14.1 Skadestånd kan utgå vid väsentligt kontraktsbrott av någon av parterna.

14.2 Skadeståndsbelopp överstigande 10 000 kr får inte göras gällande mot Langbird AB.

14.3 Langbird AB har rätt till skadestånd för all den skada Langbird AB åsamkas i anledning av ett väsentligt kontraktsbrott.

15. Force majeure

15.1 Langbird AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav.

15.2 Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.

16. Passivitet

16.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.

17. Tillämplig lag och jurisdiktion

17.1 På detta avtal ska svensk lag tillämpas.

17.2 Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol.

17.3 Dessa allmänna villkor kan finnas publicerade översatta till olika språkversioner av Langbird AB (exempelvis men ej uteslutande på domänerna www.langbird.com, www.langbird.se eller www.langbird.co.uk). Detta avtal är upprättat på svenska. Översatta versioner av detta avtal skall ses som en hjälp till användaren att tillgodogöra sig innehållet. En översatt version ersätter aldrig det svenskspråkiga avtalet. Vid tveksamma fall har det svenskspråkiga avtalet företräde.

17.4 Användaren och Langbird AB är överens om att de allmänna villkoren, och andra juridiska hänvisningar som publicerats av Langbird AB utgör den totala överenskommelsen mellan användaren och Langbird AB.

17.5 Skulle enskilda delar av dessa allmänna villkor visa sig vara juridiskt ogiltiga skall övriga delar av avtalet fortsatt vara giltiga och bindande.

18. Överlåtelse av avtalet

18.1 Langbird AB äger rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal under förutsättning att förvärvaren ikläder sig samma skyldigheter som Langbird AB åläggs genom avtalet.

18.2 Användaren äger ej rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan skriftligt samtycke från Langbird AB. Användaren får inte överlåta eller upplåta nyttjanderätt till exemplar av programvaran som görs tillgänglig via Langbird.

19. Ändring av allmänna villkor

19.1 Langbird AB förbehåller sig rätten att utan att ange skäl ändra dessa allmänna villkor. Användaren ansvarar för att själv hålla sig uppdaterad om eventuellt förändrade allmänna villkor som publiceras på Langbird AB domäner (www.langbird.com, www.langbird.se eller www.langbird.co.uk). Om användaren inte omedelbart invänder mot de ändrade allmänna villkoren anses de som accepterade av användaren. Om en invändning inkommer kan Langbird AB blockera användarens användarkonto.

Langbird AB - DUNS 350597751 - VAT SE556890393301 - SE reg. no. 556890-3933 - Säte: Västerås, Sverige, Europeiska Unionen